توضیحات

ممکن است گاهی با کلید خارجی برخورد کنیم که غیر فعال است می‌توان آن را با دستور Alter Table فعال کرد.

دستور

دستوری که کلید خارجی را فعال می‌کند:

ALTER TABLE table_name
ENABLE CONSTRAINT constraint_name;

همچنین می‌توان با دستور زیر کلید خارجی را غیر فعال کرد:

ALTER TABLE table_name
DISABLE CONSTRAINT constraint_name;

.


مثال

مثالی از فعال کردن کلید خارجی:

CREATE TABLE supplier
( supplier_id numeric(10) not null,
  supplier_name varchar2(50) not null,
  contact_name varchar2(50),
  CONSTRAINT supplier_pk PRIMARY KEY (supplier_id)
);

CREATE TABLE products
( product_id numeric(10) not null,
  supplier_id numeric(10) not null,
  CONSTRAINT fk_supplier
    FOREIGN KEY (supplier_id)
    REFERENCES supplier(supplier_id)
);
ALTER TABLE products
ENABLE CONSTRAINT fk_supplier;


ALTER TABLE products
DISABLE CONSTRAINT fk_supplier;