توضیحات

تابع DUMP برای یک رشته مقادیری را برمی‌گرداند که شامل کد datatype، طول رشته می‌باشد.

دستور

تابع DUMP به صورت زیر نوشته می‌شود:

DUMP( expression [, return_format] [, start_position] [, length] )

Expression: رشته مورد نظر.
return_format: کاراکتر ستی که می‌خواهیم به آن تبدیل کنیم.
start_position: این گزینه اختیاری است، مکان آغاز از رشته مورد نظر را نشان می‌دهد.
Length: این گزینه اختیاری است، طول رشته را نشان می‌دهد.

 

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع DUMP را مشاهده می‌کنیم:

DUMP('Tech')
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'

DUMP('Tech', 10)
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'

DUMP('Tech', 16)
Result: 'Typ=96 Len=4: 54,65,63,68'

DUMP('Tech', 1016)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: 54,65,63,68'

DUMP('Tech', 1017)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: T,e,c,h'