توضیحات

ممکن است لازم شود تریگری از روی جدولی پاک شود که می‌توان آن را با دستور آن انجام داد.

دستور

دستور پاک کردن triger به صورت زیر نوشته می‌شود:

DROP TRIGGER trigger_name;

.


مثال

مثالی از پاک کردن یک تریگر را مشاهده می‌کنیم:

DROP TRIGGER orders_before_insert;