توضیحات

از این دستور برای حدف tablespace یک دیتابیس استفاده می‌شود.

دستور

دستور Drop tablespace در pl/sql به برای حذف tablespace به کار می‌رود:

DROP TABLESPACE tablespace_name
  [ INCLUDING CONTENTS [ {AND DATAFILES | KEEP DATAFILES ]
    [ CASCADE CONSTRAINTS ] ] ;

INCLUDING CONTENTS: گزینه‌ای اختیاری است و اگر قرار دهیم به معنی این است که تمام آبجکت‌های درون آن نیز حذف شود. اگر این گزینه را قرار ندهیم و آبجکتی درون tablespace باشد با خطا مواجه می‌شویم.
AND DATAFILES: گزینه‌ای اختیاری است و به معنی این است که تمام فایل‌های سیستم عاملی مربوطه را نیز حذف می‌کند.
KEEP DATAFILES: گزینه‌ای اختیاری است و فایل‌های سیستم عاملی مربوطه را حذف نمی‌کند.
CASCADE CONSTRAINTS: گزینه‌ای اختیاری است و به این معنی است که با حذف این tablespace تمام constraint‌هایی که به آن اشاره می‌کنند هم حذف بشود.

 

 


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Drop tablespace را مشاهده می‌کنیم:

DROP TABLESPACE tbs_perm_01
  INCLUDING CONTENTS
    CASCADE CONSTRAINTS;


DROP TABLESPACE tbs_perm_02
  INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES
    CASCADE CONSTRAINTS;