توضیحات

از این دستور برای حذف یک جدول استفاده می‌شود.

دستور

دستور حذف جدول در Pl/sql به شکل زیر است:

DROP TABLE [schema_name].table_name
[ CASCADE CONSTRAINTS ]
[ PURGE ];

table_name: نام جدولی که می‌خواهیم حذف کنیم.
schema_name: نام schema که جدول در آن قرار دارد.
CASCADE CONSTRAINTS: گزینه‌ای اختیاری است که مشخص می‌کند تمام Constraint‌های مربوط به این جدول هم حذف شوند.
Purge: گزینه‌ای اختیاری است که اگر این گزینه اعمال شود جدول و تمام Object‌های مربوطه از قسمت recycle bin حذف شوند که امکان بازیابی آن نباشد.

 

 


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Drop table را مشاهده می‌کنیم:

DROP TABLE customers PURGE;