توضیحات

این تابع رتبه یک سطر را در میان گروه‌های سطرهای دیگر محاسبه می‌کند.

دستور

تابع  DENSE_RANK به صورت زیر نوشته می‌شود:

DENSE_RANK( expression1, ... expression_n ) WITHIN GROUP ( ORDER BY expression1, ... expression_n )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع DENSE_RANK را مشاهده می‌کنیم:

SELECT empno,
    deptno,
    sal,
    DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal) "rank"
FROM  emp;

   EMPNO   DEPTNO    SAL    rank
---------- ---------- ---------- ----------
   7934     10    1300     1
   7782     10    2450     2
   7839     10    5000     3
   7369     20    800     1
   7876     20    1100     2
   7566     20    2975     3
   7788     20    3000     4
   7902     20    3000     4
   7900     30    950     1
   7654     30    1250     2
   7521     30    1250     2
   7844     30    1500     3
   7499     30    1600     4
   7698     30    2850     5