توضیحات

عملکرد این تابع شبیه به عملکرد if-then-else است.

دستور

تابع DECODE به صورت زیر نوشته می‌شود:

DECODE( expression , search , result [, search , result]... [, default] )

.


مثال

مثالی از تابع DECODE را مشاهده می‌کنیم:

SELECT supplier_name,
DECODE(supplier_id, 10000, 'IBM',
          10001, 'Microsoft',
          10002, 'Hewlett Packard',
          'Gateway') result
FROM suppliers;