توضیحات

Variableها به ما این اجازه را می‌دهند که داده‌هایی را به صورت موقت در حین اجرای برنامه ذخیره کنیم.

دستور

با دستور زیر می‌توان variable تعریف کرد:

variable_name [CONSTANT] datatype [NOT NULL] [:= | DEFAULT initial_value]

variable_name: نامی که برای متغیر می‌گذاریم.
CONSTANT: گزینه‌ای اختیاری است و به این معناست که محتوای این متغیر می‌تواند تغییر کند یا نه.
KEEP DATAFILES: گزینه‌ای اختیاری است و فایل‌های سیستم عاملی مربوطه را حذف نمی‌کند.
Datatype :Datatype که به متغیر اختصاص داده می‌شود.

 


مثال

مثال‌هایی از تعریف متغیرها:

LDescription varchar2(40);

LDescription := 'techonthenet.com Example';

LType varchar2(40) := 'techonthenet.com Example';