توضیحات

در ادامه لیست انواع Datatypeهای موجود در اوراکل را مشاهده می‌کنیم.

 

Character Datatypes .1

Character Datatypes

 

Numeric Datatypes .2

Numeric Datatypes

 

Date/Time Datatypes .3

Date/Time Datatypes

 

Large Object (LOB) Datatypes .4

Large Object (LOB) Datatypes

 

Rowid Datatypes .5

Rowid Datatypes