توضیحات

این تابع تاریخ اکنون را بر می‌گرداند.

دستور

تابع CURRENT_DATE به صورت زیر نوشته می‌شود:

CURRENT_DATE

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع CURRENT_DATE را مشاهده می‌کنیم:

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-7:0';

select CURRENT_DATE
from dual;

select CURRENT_DATE
from dual;