توضیحات

دستور ساخت یوزر در یک اکانت یوزر می‌سازد که به شما اجازه ورود به دیتابیس اوراکل را می‌دهد.

دستور

دستور ساخت یوزر در اوراکل به صورت زیر است:

CREATE USER user_name 
 IDENTIFIED { BY password
       | EXTERNALLY [ AS 'certificate_DN' ]
       | GLOBALLY [ AS '[ directory_DN ]' ]
       }
 [ DEFAULT TABLESPACE tablespace
 | TEMPORARY TABLESPACE
    { tablespace | tablespace_group }
 | QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
    | UNLIMITED }
    ON tablespace
  [ QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
    | UNLIMITED }
      ON tablespace
  ]
 | PROFILE profile_name
 | PASSWORD EXPIRE
 | ACCOUNT { LOCK | UNLOCK }
   [ DEFAULT TABLESPACE tablespace
   | TEMPORARY TABLESPACE
     { tablespace | tablespace_group }
   | QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
      | UNLIMITED }
      ON tablespace
    [ QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
      | UNLIMITED }
      ON tablespace
    ]
   | PROFILE profile
   | PASSWORD EXPIRE
   | ACCOUNT { LOCK | UNLOCK } ]
   ] ;

user_name: نام اکانت دیتابیس است که می‌خواهیم داشته باشیم.
PROFILE profile_name: این گزینه اختیاری است و نام پروفایلی است که می‌خواهید به اکانت خود اختصاص دهید، که این کار برای مدیریت بهتر منابع به کار می‌رود.
PASSWORD EXPIRE: گزینه‌ای اختیاری است و اگر فعال شود بعد از لاگین کردن یوزر به اکانت خود باید پسورد ریست شود.
ACCOUNT LOCK: گزینه‌ای اختیاری است و فعال کردن آن باعث می‌شود دسترسی به اکانت غیرفعال شود.
ACCOUNT UNLOCK: گزینه‌ای اختیاری است و فعال کردن آن باعث می‌شود دسترسی به اکانت فعال شود.

 

 


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Create User را مشاهده می‌کنیم:

CREATE USER smithj
 IDENTIFIED BY pwd4smithj
 DEFAULT TABLESPACE tbs_perm_01
 TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_01
 QUOTA 20M on tbs_perm_01;

CREATE USER smithj
 IDENTIFIED BY pwd4smithj
 DEFAULT TABLESPACE tbs_perm_01
 TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_01
 QUOTA 20M on tbs_perm_01
 PASSWORD EXPIRE;