توضیحات

از این دستور برای ساخت جدول استفاده می‌شود.

دستور

دستور create table در pl/sql به برای اضافه کردن ستون در جدول به کار می‌رود:

CREATE TABLE table_name
( 
  column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
  column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
  ...
  column_n datatype [ NULL | NOT NULL ]
);

table_name: نام جدولی که می‌خواهیم بسازیم.
column1, column2, … column_n: ستون‌هایی که می‌خواهیم در جدول قرار دهیم.

 


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Create table را مشاهده می‌کنیم:

CREATE TABLE customers
( customer_id number(10) NOT NULL,
  customer_name varchar2(50) NOT NULL,
  city varchar2(50)
);