توضیحات

از این دستور برای ساخت جدول همانند جدولی که از پیش ساخته شده است استفاده می‌شود.

دستور

دستور create table as در pl/sql به صورت زیر به کار می‌رود:


CREATE TABLE new_table  AS (SELECT * FROM old_table);


مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Alter table را مشاهده می‌کنیم:


REATE TABLE suppliersAS (SELECT *    FROM companies    WHERE company_id < 5000);