توضیحات

دستور create schema به معنای ساختن schema نیست، در واقع به این معنی است که درون schema خود با دستورات sql، Object بسازید.

دستور

برای ساختن یک schema در اوراکل به انجام مراحل زیر نیاز هست:

مرحله اول: ساخت یک یوزر
در واقع یک schema در اوراکل زمانی ساخته می‌شود که یک یوزر ساخته شود.

CREATE USER smithj
  IDENTIFIED BY pwd4smithj
  DEFAULT TABLESPACE tbs_perm_01
  TEMPORARY TABLESPACE tbs_temp_01
  QUOTA 20M on tbs_perm_01;

مرحله دوم : تخصیص دسترسی‌های سیستمی به کاربر
مرحله بعدی تخصیص دسترسی‌های سیستمی به کاربر است که بتواند اختیاراتی در schema خود داشته باشد. در ادامه برخی از دسترسی ها را مشاهده می کنیم:

GRANT create session TO smithj;
GRANT create table TO smithj;
GRANT create view TO smithj;
GRANT create any trigger TO smithj;
GRANT create any procedure TO smithj;
GRANT create sequence TO smithj;
GRANT create synonym TO smithj;

مرحله سوم: ساخت Objectهایی در schema
پس از ساخت یوزر و دادن اختیاراتی به آن می‌توان شروع به ساخت آبجت در اسکیمای خود کرد.

مرحله چهارم : تخصیص دسترسی Object
پس از ساخت آبجکت‌هایی در اسکیما می توان دسترسی‌هایی داد که دیگر اسکیما/یوزر ها نیز بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.