توضیحات

این تابع کواریانس یک مجموعه دوتایی اعداد را محاسبه می‌کند.

دستور

تابع COVAR_POP به صورت زیر نوشته می‌شود:

COVAR_POP( expression1, expression2 )

.


مثال

مثال‌های عددی از خروجی تابع COVAR_POP را مشاهده می‌کنیم:

select owner, COVAR_POP(avg_row_len, avg_space)
from all_tables
group by owner;