مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع کواریانس یک مجموعه دوتایی اعداد را محاسبه می‌کند.
دستور
تابع COVAR_POP به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
COVAR_POP( expression1, expression2 )
.
مثال
مثال‌های عددی از خروجی تابع COVAR_POP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
select owner, COVAR_POP(avg_row_len, avg_space)
from all_tables
group by owner;