توضیحات

این تابع تعداد رکوردها را بر می‌گرداند.

دستور

تابعCOUNT به صورت زیر نوشته می‌شود:

SELECT COUNT(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع COUNT را مشاهده می‌کنیم:

SELECT COUNT(supplier_id)
FROM suppliers;

Result: 3

SELECT COUNT(state) 
FROM suppliers;

Result: 1

SELECT COUNT(DISTINCT department) AS "Unique departments"
FROM employees
WHERE salary > 55000;