توضیحات

این تابع مقدار کوسینوس هذلولی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع COSH به صورت زیر نوشته می‌شود:

COSH( number )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع COSH را مشاهده می‌کنیم:

COSH(0.2)
Result: 1.02006675561908

COSH(0.35)
Result: 1.06187781915599

COSH(-3.15)
Result: 11.6894583539049

COSH(200)
Result: 3.61298688406287E86

COSH(0)
Result: 1