توضیحات

این تابع مقدار کوسینوس عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع COS به صورت زیر نوشته می‌شود:

COS( number )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع COS را مشاهده می‌کنیم:

[/php]
COS(0.2)
Result: 0.980066577841242

COS(0.35)
Result: 0.939372712847379

COS(-3.15)
Result: -0.999964658471342

COS(200)
Result: 0.487187675007006
[/php]