توضیحات

این تابع اجازه می‌دهد یک رشته به کاراکتر ست دیگری تبدیل شود.

دستور

تابع CONVERT به صورت زیر نوشته می‌شود:

CONVERT( string1, char_set_to [, char_set_from] )

string1: رشته‌ای که می‌خواهیم تبدیل کنیم.
char_set_to: کاراکتر ستی که می‌خواهیم به آن تبدیل کنیم.
char_set_from: کاراکتر ستی که می‌خواهیم تبدیل شود.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع convert را مشاهده می‌کنیم:

CONVERT('A B C D E Ä Ê Í Õ Ø', 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1')
Result: 'A B C D E A E I ? ?'