توضیحات

عملگرهای مقایسه‌ای در قسمت where دستور برای تعیین اینکه کدام رکوردها انتخاب شوند می‌آیند. در زیر لیست تمام عملگرهای مقایسه‌ای در pl/sql را مشاهده می‌کنید:

لیست تمام عملگرهای مقایسه‌ای

 

 


مثال

مثال‌هایی از کاربرد عملگرهای مقایسه‌ای:

SELECT *
FROM customers
WHERE last_name = 'Anderson';


SELECT *
FROM customers
WHERE last_name <> 'Anderson';

SELECT *
FROM customers
WHERE last_name != 'Anderson';

SELECT *
FROM suppliers
WHERE supplier_id > 1000;

SELECT *
FROM suppliers
WHERE supplier_id >= 1000;


SELECT *
FROM employees
WHERE employee_id < 99;


SELECT *
FROM employees
WHERE employee_id <= 99;