توضیحات

در اوراکل می‌توان دستوراتی را به منظور مستندسازی یا خوانایی بیشتر کامنت کرد.

دستور

دو دستور برای کامنت کردن وجود دارد:

— comment goes here

/* comment goes here */

 


مثال

در زیر چند مثال از کامنت گذاشتن را می‌بینیم:

SELECT suppliers.supplier_id
/* Author: TechOnTheNet.com */
FROM suppliers;

SELECT  /* Author: TechOnTheNet.com */  suppliers.supplier_id
FROM suppliers;