توضیحات

این تابع اولین مقدار غیر null از لیست را بر می‌گرداند.

دستور

تابع COALESCE به صورت زیر نوشته می‌شود:

COALESCE( expr1, expr2, ... expr_n )

.


مثال

مثالی از تابع COALESCE را مشاهده می‌کنیم:

SELECT COALESCE( address1, address2, address3 ) result
FROM suppliers;

خروجی این تابع اولین مقدار غیر NULL است.