مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع اولین مقدار غیر null از لیست را بر می‌گرداند.
دستور
تابع COALESCE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
COALESCE( expr1, expr2, ... expr_n )
.
مثال
مثالی از تابع COALESCE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
SELECT COALESCE( address1, address2, address3 ) result
FROM suppliers;
خروجی این تابع اولین مقدار غیر NULL است.