توضیحات

دستور check constraint این امکان را می‌دهد که بر روی هر رکوردی در جدول محدودیت اعمال کنید.

دستور

دستور check constraints به صورت زیر است:

CREATE TABLE table_name
(
 column1 datatype null/not null,
 column2 datatype null/not null,
 ...
 CONSTRAINT constraint_name CHECK (column_name condition) [DISABLE]
);

.


مثال

در زیر مثالی از دستور check constraints را مشاهده می‌کنیم:

CREATE TABLE suppliers
(
 supplier_id numeric(4),
 supplier_name varchar2(50),
 CONSTRAINT check_supplier_id
 CHECK (supplier_id BETWEEN 100 and 9999)
);

CREATE TABLE suppliers
(
 supplier_id numeric(4),
 supplier_name varchar2(50),
 CONSTRAINT check_supplier_name
 CHECK (supplier_name = upper(supplier_name))
);