توضیحات

برای تغییر پسورد یوزر در اوراکل از دستور alter user استفاده می‌کنیم.

دستور

با دستور زیر می‌توان پسورد یوزر را تغییر داد:

ALTER USER user_name IDENTIFIED BY new_password;


مثال

در زیر مثالی از دستور alter use را مشاهده می‌کنیم:

ALTER USER smithj IDENTIFIED BY autumn;