توضیحات

این تابع کوچک‌ترین عدد صحیح یا عدد برابر مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع CEIL به صورت زیر نوشته می‌شود:

CEIL( number )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع CEIL را مشاهده می‌کنیم:

CEIL(32.65)
Result: 33

CEIL(32.1)
Result: 33

CEIL(32)
Result: 32

CEIL(-32.65)
Result: -32

CEIL(-32)
Result: -32