توضیحات

این تابع یک بردار دودویی را به یک عدد تبدیل می‌کند.

دستور

تابع BIN_TO_NUM به صورت زیر نوشته می‌شود:

 BIN_TO_NUM( expr1, expr2, ... expr_n) 

.

expr1, expr2, … expr_n: اعدادی هستند که 0 و 1 نیستند و بردار دودویی را مشخص می‌کنند.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع BIN_TO_NUM را مشاهده می‌کنیم:

BIN_TO_NUM(1)
Result: 1

BIN_TO_NUM(1,0)
Result: 2

BIN_TO_NUM(1,1)
Result: 3

BIN_TO_NUM(1,1,1,0)
Result: 14

BIN_TO_NUM(1,1,1,1)
Result: 15