توضیحات

BEFOR DELETE Trigger به معنی این است که قبل از اجرای یک دستور delete، یک تریگر فعال (fire) شود.

دستور

دستور Befor delete triger به صورت زیر نوشته می‌شود:

CREATE [ OR REPLACE ] TRIGGER trigger_name
BEFORE DELETE
  ON table_name
  [ FOR EACH ROW ]

DECLARE
  -- variable declarations

BEGIN
  -- trigger code

EXCEPTION
  WHEN ...
  -- exception handling

END;

OR REPLACE: گزینه‌ای اختیاری است، اگر فعال شود به این معنی است که می‌توان دوباره تریگری با این نام ساخت بدون این‌که نیاز باشد این تریگر پاک شود.
table_name: نام جدولی که تریگر بر روی آن ساخته شده است.

نکته: این دستور را می‌توان برای insert و update به صورت befor insert و befor delete نوشت.

 

 


مثال

مثالی از دستور ساخت Befor Delete triger را مشاهده می‌کنیم:

CREATE TABLE orders
( order_id number(5),
 quantity number(4),
 cost_per_item number(6,2),
 total_cost number(8,2)
);

CREATE OR REPLACE TRIGGER orders_before_delete
BEFORE DELETE
  ON orders
  FOR EACH ROW

DECLARE
  v_username varchar2(10);

BEGIN

  -- Find username of person performing the DELETE on the table
  SELECT user INTO v_username
  FROM dual;

  -- Insert record into audit table
  INSERT INTO orders_audit
  ( order_id,
   quantity,
   cost_per_item,
   total_cost,
   delete_date,
   deleted_by )
  VALUES
  ( :old.order_id,
   :old.quantity,
   :old.cost_per_item,
   :old.total_cost,
   sysdate,
   v_username );

END;