توضیحات

این تابع متوسط مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع  AVG به صورت زیر نوشته می‌شود:

SELECT AVG(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع TRIM را مشاهده می‌کنیم:

SELECT AVG(salary) AS "Avg Salary"
FROM employees
WHERE salary > 25000;

SELECT AVG(DISTINCT salary) AS "Avg Salary"
FROM employees
WHERE salary > 25000;

SELECT department, AVG(sales) AS "Avg sales"
FROM order_details
GROUP BY department;