توضیحات

این تابع آرک تانژانت n و m را برمی‌گرداند.

دستور

تابع ATAN2  به صورت زیر نوشته می‌شود:

ATAN2( n, m )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع ATAN را مشاهده می‌کنیم:

ATAN2(0.2, 0.3)
Result: 0.588002603547568

ATAN2(0.35, -0.15)
Result: 1.97568811307998

ATAN2(-0.3, -0.4)
Result: -2.49809154479651