توضیحات

این تابع آرک تانژانت را بر می‌گرداند.

دستور

تابع ATAN به صورت زیر نوشته می‌شود:

ATAN( number )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع ATAN را مشاهده می‌کنیم:

ATAN(0.2)
Result: 0.197395559849881

ATAN(0.35)
Result: 0.336674819386727

ATAN(-0.15)
Result: -0.148889947609497