توضیحات

این تابع آرک سینوس را بر می‌گرداند.

دستور

تابع  ASIN به صورت زیر نوشته می‌شود:

ASIN( number )

.


مثال

خروجی تابع ASIN را مشاهده می‌کنیم:

ASIN(0.2)
Result: 0.201357920790331

ASIN(0.35)
Result: 0.35757110364551

ASIN(-0.15)
Result: -0.150568272776686