توضیحات

این تابع عدد هر رشته‌ای را به کد ASCII خودش تبدیل می‌کند.

دستور

تابع ASCIISTR به صورت زیر نوشته می‌شود:

ASCIISTR( string )

string: رشته‌ای که کد ASCII آن را می‌خواهیم است.

 

 


مثال

مثالی از خروجی تابع ASCIISTR را مشاهده می‌کنیم:

ASCIISTR('A B C Ä Ê')
Result: 'A B C \00C4 \00CA'