توضیحات

این تابع عدد ASCII کاراکتر را برمی‌گرداند.

دستور

تابع ASCII به صورت زیر نوشته می‌شود:

ASCII( single_character )

single_character: کاراکتری که کد ASCII آن را می‌خواهیم است.

 

 


مثال

مثالی از خروجی تابع ASCII را مشاهده می‌کنیم:

ASCII('t')
Result: 116