توضیحات

این دستور برای اعمال تغییرات در ساختار جدول به کار می‌رود.

دستور

• دستور Alter table در pl/sql برای اضافه کردن ستون در جدول به کار می‌رود:

ALTER TABLE table_name
 ADD column_name column-definition;

• دستور Alter table در pl/sql نیز برای تغییر ستون در جدول استفاده می‌شود:

ALTER TABLE table_name
 MODIFY column_name column_type;

• از دستور Alter table برای حذف کردن ستون در یک جدول هم به کار می‌رود:

ALTER TABLE table_name
 DROP COLUMN column_name;

• از دستور Alter table برای تغییر نام جدول هم می‌توان استفاده کرد:

ALTER TABLE table_name
 RENAME COLUMN old_name TO new_name;

مثال

در زیر مثال‌هایی از دستور Alter table را مشاهده می‌کنیم:

ALTER TABLE departments
 RENAME TO depts;

ALTER TABLE employees
 ADD bonus number(6);

ALTER TABLE customers
 ADD (contact_name varchar2(50),
    last_contacted date);

ALTER TABLE employees
 MODIFY employee_name varchar2(75);


ALTER TABLE customers
 MODIFY (customer_name varchar2(50) NOT NULL,
     state varchar2(2));


ALTER TABLE departments
 RENAME COLUMN department_name TO dept_name;