توضیحات

دستور Aliases در اوراکل برای انتصاب نام موقت به ستون یا جدول استفاده می‌شود.

دستور

دستور Aliases در pl/sql برای ستون این‌گونه به کار می‌رود:

column_name AS alias_name

دستور Aliases در pl/sql برای جدول این‌گونه به کار می‌رود:

table_name alias_name
پارامترهای دستور

column_name: نام اصلی ستونی که می‌خواهد Aliases بگیرد.

table_name: نام اصلی جدولی که می‌خواهد Aliases بگیرد.

alias_name: نام موقت که می خواهد منتصب شود.

 

 


مثال

مثال Aliase که به ستون منتصب شده است:

SELECT contact_id, first_name || last_name AS NAME
FROM contacts
WHERE last_name = 'Anderson';