توضیحات

این تابع یک عدد را برش می‌دهد.

دستور

تابع ADD_MONTHS به صورت زیر نوشته می‌شود:

ADD_MONTHS( date1, number_months ) 

.

number_months: تعداد ماه‌هایی که می‌خواهیم به date1 اضافه کنیم.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع ADD_MONTHS را مشاهده می‌کنیم:

ADD_MONTHS('01-Aug-03', 3)
Result: '01-Nov-03'

ADD_MONTHS('01-Aug-03', -3)
Result: '01-May-03'

ADD_MONTHS('21-Aug-03', -3)
Result: '21-May-03'

ADD_MONTHS('31-Jan-03', 1)
Result: '28-Feb-03'