توضیحات

این تابع آرک کوسینوس را برمی‌گرداند.

دستور

تابع TRIMبه صورت زیر نوشته می‌شود:

ACOS( number )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع ACOS را مشاهده می‌کنیم:

ACOS(0.2)
Result: 1.36943840600457

ACOS(0.35)
Result: 1.21322522314939

ACOS(-0.15)
Result: 1.72136459957158