توضیحات

این تابع قدرمطلق است و مقدار مثبت عدد را بر می‌گرداند.

دستور

تابع ABS به صورت زیر نوشته می‌شود:

ABS( number )

.
.


مثال

مثالی از خروجی تابع ABS را مشاهده می‌کنیم:

ABS(-23)
Result: 23

ABS(-23.6)
Result: 23.6

ABS(-23.65)
Result: 23.65

ABS(23.65)
Result: 23.65

ABS(23.65 * -1)
Result: 23.65